admin 发表于 2020-4-1 20:45:42

【英豪2盈利后扣除金额23万删除其账号】上级:66363

上级:66363客服:8461111昵称:王妃平台:英豪2经过:玩家在盈利后,平台以超标准值过多,目前游戏结果为99%的正常玩家玩不出来的概率为由,删除其账号与上级交涉无果后,平台扣除全部金额,删除玩家账号与上级账号。证据如下下图为报表截图
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/297514307b4c1364deb232872025b219.png
下图为订单明细截图https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/4b4658cb8d7e3aa9fdf07cbdecbfc8c7.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/8d6b70a9a2f2f870efbe4e27bf4d3efb.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/c3e0d8c839ba72708b9b9bfa5838d8d0.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/ad42286b58724519a5322e57256df041.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/3e2bd96f57be447405724ef13dbcc4d8.png

下图为投注记录截图https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/3f8e5c29fd7a8a864f761378eaea7e89.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/973ab1c3588f2eac0442a749883e9044.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/2330d01c31aa55cc72fdb7b021c342db.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/55c028f41601e3e03704223cdd7c148a.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/7e234f6d5529936a1d8b2f5629a4bcff.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/c96378a195735d0a71a5a752fa974103.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/4ef468196335cb15acf8959dfab8981f.png

下图为与上级聊天记录截图https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/f7ee2068e506b2a242fd7828e6d9397d.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/5fa4d00c01de88160888523c4d0c7585.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/f91bfbfab543c621a10ffc1622e476ee.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/002a1ec6dad4d5cf0cccddd97fd2ba80.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/3e998e52b2def6195bd5406a388d204a.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/44803e2fbdd27a2628e36d452d09f6dc.png
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/dd62876b07d0211f695c0ef5dba79b1f.png
下图为删除账号截图https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/ef164169f42127a203c9a6d91e5059c7.jpg
https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/c5cf23e66e21a646d579bf8eab7f4633.jpg下图为扣除金额截图https://tc.xys.xin/images/2019/02/26/7fafd6bfc512bced201391df2fb0a1ad.jpg


页: [1]
查看完整版本: 【英豪2盈利后扣除金额23万删除其账号】上级:66363